Legal

Política de privacidade e cookies

Mediante este aviso, COLECTIVO TRESFERRADOS, en adiante «o TITULAR», como propietario do sitio web www.omnivoraz.com, en adiante «OMNIVORAZ» ou «sitio web», informa aos/ás seus/súas USUARIOS/AS acerca da súa política de privacidade, para que os/as USUARIOS/AS determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar ao TITULAR os datos persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos/as USUARIOS/AS con ocasión da subscrición, do rexistro de usuario e/ou do contacto a través de OMNIVORAZ, así como do correo electrónico e/ou a propia navegación polo sitio web. COLECTIVO TRESFERRADOS resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás esixencias de autorregulación, polo que aconsella aos/ás USUARIOS/AS que a consulten periodicamente.

 

LEXISLACIÓN

 

De acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. En concreto, no Artigo 12, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado, e no Artigo 13, relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

 

De acordo tamén co establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 

RESPONSABLE DO TRATAMIENTO

 

COLECTIVO TRESFERRADOS, con NIF G94189263 e domicilio social en Rúa do Outeiro 6, 3º B | 36540 | Silleda | Pontevedra, é o responsable do tratamento dos datos persoais facilitados polos/as USUARIOS/AS de OMNIVORAZ, ou unha persoa autorizada.

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO

 

A recollida e tratamento, automatizado ou non, dos datos persoais ten como finalidade xestionar a relación dos/as USUARIOS/AS que contactan co TITULAR de OMNIVORAZ a través de formularios de rexistro, de subscrición, de contacto e/ou outros que poidan habilitarse no trascurso da actividade, así como do correo electrónico e do propio uso do sitio web (para máis información, consultar a política de cookies). Esta información pode incluír datos do/a USUARIO/A tales como a súa dirección IP, nome, apelidos, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, NIF (subscritores), conta bancaria (subscritores) ou outra información. Ao facilitar esta información, o/a USUARIO/A outorga o seu consentimento ao TITULAR de OMNIVORAZ para a súa recopilación, o seu uso, a súa xestión e o seu almacenamento.

 

Os datos proporcionados conservaranse mentres o/a USUARIO/A non solicite a súa baixa. Os datos poderán cederse a empresas prestadoras de marketing dixital con fins de análise, xeración de perfís de uso, estudos de marketing ou enquisas de calidade e mellora da interacción cos USUARIOS/AS de OMNIVORAZ.

 

LEXITIMACIÓN

 

A base legal para o tratamento dos datos do/a USUARIO/A é xestionar as solicitudes que este/a remita ao TITULAR de OMNIVORAZ a través dos medios habilitados a tal efecto. O/a interesado/a dá o seu consentimiento ao cubrir o formulario e/ou enviar os seus datos.

 

CONSERVACIÓN DE DATOS

 

Os datos proporcionados polo/a USUARIO/A conservaranse mentres se manteña a relación co TITULAR de OMNIVORAZ e, tras a súa finalización, durante os prazos legalmente establecidos. Os datos eliminaranse una vez cumpridos os prazos de prescrición legal.

 

CESIÓNS DE DATOS

 

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal ou no caso de ser imprescindible para o desenvolvemento da actividade de OMNIVORAZ. Ao aportar os seus datos personais a través deste sitio web, o/a USUARIO/A autoriza ao TITULAR a tratar e compartir a súa información cos colaboradores do mesmo. A súa autorización, inclúe aqueles casos nos que, por eficiencia do servizo, os prestadores poidan estar ubicados en Estados Unidos de América ou outros países ou territorios situados fóra do Espacio Económico Europeo que non proporcionen un nivel de protección de datos equiparable ao do seu país ou, no seu caso, ao da Unión Europea.

 

DEREITOS DOS/AS USUARIOS/AS

 

O/A USUARIO/A terá dereito a acceder ao seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Tamén poderá solicitar a limitación, portabilidade ou oposición do tratamento dos seus datos, caso no cal se conservarán únicamente para cumprir coas obrigas legalmente establecidas

 

DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFÍS

 

Non se realizan sobre o/a usuario/a decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

 

EXERCICIO DE DEREITO

 

Para o exercicio dos seus dereitos, o/a USUARIO/A debe enviar un correo electrónico a omnivoraz@omnivoraz.com indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu NIF ou documento identificativo legalmente admisible.

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE

 

COLECTIVO TRESFERRADOS aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridad adecuado ao risco, dando así cumprimento á súa obriga de gardar os datos personais proporcionados polos/as USUARIOS/AS e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos. O TITULAR deste sitio web non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puideran derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, averías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas ao TITULAR. Tampouco se responsabilizará de retrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control do TITULAR deste sitio web.

 

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO/A AFECTADO/A

 

A través do sitio web www.omnivoraz.com non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

 

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE

 

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679, o TITULAR de OMNIVORAZ comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

 

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO/A AFECTADO/A

 

Aos efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se o/a USUARIO/A no ten exercitado o seu dereito de rectificación.

 

DEREITO A RECLAMAR

 

No caso de que e/a USUARIO/A non estea conforme co tratamento dos seus datos, poderá dirixir as súas reclamacións ás Autoridades de protección de datos.

 

COOKIES

 

O TITULAR de www.omnivoraz.com pode utilizar cookies cuando un/ha USUARIO/A navega polo seu sitio web. As cookies que se poidan utilizar en OMNIVORAZ asócianse únicamente con un/ha USUARIO/A anónimo/a e o navegador do seu ordenador, e non proporcionan por si mesmas o nome e apelidos do/a USUARIO/A. Grazas ás cookies, resulta posible que o TITULAR de OMNIVORAZ reconoza os navegadores dos/as USUARIOS/AS rexistrados/as despois de que estes/as se teñan rexistrado por primeira vez, sen que se teñan que rexistrar en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles/as. As cookies utilizadas non poden ler os datos do seu disco duro nin os arquivos cookie creados por outros provedores.

 

O/A USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir que sean instaladas no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar OMNIVORAZ non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que, en tal caso, será necesario que o/a USUARIO/A se rexistre como usuario/a de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

 

As cookies que se utilizan en OMNIVORAZ poden ser servidas polo TITULAR do sitio web (en tal caso son servidas desde os distintos servidores operados por elas), ou desde os servidores de determinados terceiros que prestan servicios ao TITULAR e serven as cookies por conta do mesmo (como, por exemplo, as cookies que se empregan para servir a publicidad ou determinados contidos e que fan que o/a USUARIO/A visualice a publicidade ou certos contidos no tempo, número de veces e forma predeterminados). Sempre que no teña activado a opción que impide a instalación de cookies no seu disco duro, o/a USUARIO/A pode explorar o seu disco duro seguindo o manual de instrucións e axuda do seu sistema operativo (normalmente, en sistemas operativos Windows deberá consultar a carpeta C ou a unidade de disco correspondiente, Windows/Cookies) para coñecer con maior detalle cada servidor desde onde se envían as cookies.

 

Igualmente, os servidores deste sitio web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo/a USUARIO/A. Toda esta información rexístrase nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que permitan ao TITULAR de OMNIVORAZ coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos seus servizos web, etc.