Contacto

Contacta con Omnivoraz

    Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso. Cesións: Os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os encargados de manter a web en funcionamento. Prazo: Os datos conservaranse durante o tempo necesario para o seu tratamento según as finalidades descritas, ata a perda de relevancia do seu uso ou ata a súa cancelación por parte do titular dos datos e, en todo caso, eliminaranse unha vez cumpridos os prazos de prescrición legal. Dereitos: Informámoslle de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través do noso formulario de contacto ou dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: omnivoraz@omnivoraz.com, achegando copia do seu NIF ou documento identificativo legalmente admisible. Para máis información consulte a nosa Política de privacidade.