Legal

Aviso legal

O presente Aviso Legal inclúe as condicións xerais que regulan o uso do sitio web www.omnivoraz.com, en adiante «OMNIVORAZ» ou «sitio web», incluídos os contidos e servizos que nel se ofrecen.

 

DATOS DO RESPONSABLE

 

OMNIVORAZ pertence á asociación COLECTIVO TRESFERRADOS, en adiante «o TITULAR», inscrita como asociación sen ánimo de lucro no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia co número 2019/023499, inscrición 1ª: NIF: G94189263, DOMICILIO SOCIAL: Rúa do Outeiro 6, 3º B | 36540 | Silleda | Pontevedra, CORREO ELECTRÓNICO: omnivoraz@omnivoraz.com

 

USUARIOS/AS

 

A navegación por OMNIVORAZ atribúe a quen a realiza a condición de USUARIO/A do sitio web, e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, na versión publicada polo TITULAR do sitio web no momento mesmo no que o/a USUARIO/A acceda a OMNIVORAZ. En consecuencia, o/a USUARIO/A debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o sitio web, xa que aquel pode sufrir modificacións.

 

ACCESO E USO DO SITIO WEB

 

O/A USUARIO/A queda informado/a e acepta que o acceso ao presente sitio web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con COLECTIVO TRESFERRADOS, TITULAR do mesmo.

 

O/A USUARIO/A garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a OMNIVORAZ, e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O acceso por parte do/a USUARIO/A a calquera dos contidos ou servizos incluídos no presente sitio web realizarase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, exonerando ao TITULAR do mesmo de calquera responsabilidade ao respecto. O TITULAR de OMNIVORAZ poderá rexeitar o acceso a calquera USUARIO/A desde o momento no que teña coñecemento de que non cumpre cos requisitos antes citados.

 

O/A USUARIO/A está obrigado a facer un uso correcto do sitio web www.omnivoraz.com, e dos seus contidos e servizos, de conformidade coa lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados, a orde pública e o presente Aviso Legal. Queda prohibido o uso de OMNIVORAZ con fins ilícitos ou que poidan danar a imaxe, os intereses e os dereitos de OMNIVORAZ e/ou de terceiros, ou que poidan prexudicar ou impedir, de calquera xeito, o normal funcionamento deste sitio web. O/A USUARIO/A responderá fronte a COLECTIVO TRESFERRADOS, e/ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita prohibición.

 

Respecto dos contidos de OMNIVORAZ (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 

— A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización expresa do lexítimo TITULAR ou resulte legalmente permitido.

 

— Calquera vulneración dos dereitos do lexítimo TITULAR.

 

— A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

 

— Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan á disposición dos/as USUARIOS/AS, así como dos que habitualmente se utilicen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

 

MODIFICACIÓN UNILATERAL

 

Sempre que o considere oportuno, o TITULAR de OMNIVORAZ poderá modificar unilateralmente, e sen previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os contidos, servizos e as condicións de acceso e/ou uso do mesmo.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

Salvo expresa indicación contraria, os dereitos de propiedade intelectual da totalidade do contido de OMNIVORAZ (sen carácter exhaustivo: o texto, as fotografías, o material audiovisual, os gráficos, o deseño gráfico e os contidos, incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) son titularidade do TITULAR do sitio web, COLECTIVO TRESFERRADOS, sen que poidan entenderse como cedidos ao/á USUARIO/A ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos, máis alá do estritamente necesario para o correcto uso do sitio web. Por tanto, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución, transformación, comunicación pública e/ou calquera outra actividade que poida realizarse cos contidos de OMNIVORAZ, nin sequera citando as fontes, salvo expreso e previo consentimento por escrito do TITULAR do sitio web. No caso de incumprimento, o TITULAR procederá a adoptar as medidas legais oportunas.

 

Se vostede desexa facer uso propio dalgún dos contidos de OMNIVORAZ, deberá solicitarlo por escrito, indicando a súa finalidad, a través do correo electrónico omnivoraz@omnivoraz.com

 

O nome comercial e o logotipo de OMNIVORAZ son una marca rexistrada de COLECTIVO TRESFERRADOS, e queda prohibida a súa reprodución ou uso algún sen a autorización do lexítimo TITULAR.

 

Igualmente, a lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos, nomes comerciais, marcas ou signos distintivos aportados por terceiros a OMNIVORAZ é titularidade dos seus donos e responsabilidade exclusiva dos mesmos.

 

CONTIDO DA WEB E ENLACES EXTERNOS (LINKS)

 

COLECTIVO TRESFERRADOS non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos deste sitio web, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice. O TITULAR de OMNIVORAZ non asume responsabilidade alguna pola información contida en sitios web de terceiros á que se poida acceder por enlaces externos (links) ou buscadores incluídos neste sitio web.

 

O establecemento de calquera enlace externo entre unha páxina web e OMNIVORAZ estará sometido ás seguintes condicións:

 

— Non se permite a reprodución total nin parcial de ningún dos contidos nin dos servizos de OMNIVORAZ.

 

— Salvo consentimento expreso e previo, a páxina web na que se estableza o enlace externo non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a COLECTIVO TRESFERRADOS, TITULAR de OMNIVORAZ.

 

— COLECTIVO TRESFERRADOS non será responsable, baixo ningunha circunstancia, dos contidos ou servizos postos á disposición do público na páxina web desde a que se realice o enlace externo a OMNIVORAZ, nin das informacións e manifestacións incluídas na mesma.

 

INTERCAMBIO OU DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

 

COLECTIVO TRESFERRADOS declina toda responsabilidade que se derive do intercambio de información entre USUARIOS/AS a través dos seus sitios web. A responsabilidade das manifestacións difundidas nos seus sitios web (OMNIVORAZ e/ou redes sociais) corresponde a aqueles que as realizan.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

 

O TITULAR de OMNIVORAZ non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 

— A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do sitio web, e/ou dos seus contidos ou servicios.

 

— A falta de utilidade, adecuación ou validez deste sitio web e/ou dos seus contidos ou servicios para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos, ou expectativas dos/as USUARIOS/AS.

 

— A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

 

— A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión dos contidos por parte dos/as USUARIOS/AS.

 

— O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, deste sitio web, dos seus contidos ou dos seus servizos, por parte dos/as USUARIOS/AS.

 

— A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos á disposición dos/as USUARIOS/AS en OMNIVORAZ.

 

— O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos/ás USUARIOS/AS a través de OMNIVORAZ.

 

COLECTIVO TRESFERRADOS non se fai responsable, baixo ningún concepto, dos daños que puidieran derivarse do uso ilegal ou indebido de OMNIVORAZ.

 

DURACIÓN

 

A duración da actividade de OMNIVORAZ, e dos seus contenidos e servizos, é de carácter indefinido. Sen prexuízo do anterior, o TITULAR do sitio web resérvase o dereito para interromper, suspender ou terminar a súa a súa actividade ou calquera dos contidos e servizos que a integran, nos mesmos termos que se recollen na condición «Modificación unilateral».

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

 

OMNIVORAZ rexerase pola lexislación española. O TITULAR do sitio web e o/a USUARIO/A, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sometense á xurisdición dos julgados e tribunais do domicilio de COLECTIVO TRESFERRADOS para cantas cuestións puidesen suscitarse, ou accións exercitarse, derivadas da prestación do servizo de OMNIVORAZ e dos seus contidos e servizos, e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

 

No caso de que o/a USUARIO/A teña o seu domicilio fóra de España, o TITULAR de OMNIVORAZ e o/a USUARIO/A, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sometense á xurisdición dos xulgados e tribunais de Lalín (Pontevedra).